ABOUT US

Say Truyện là website đọc truyện tranh được thành lập vào ngày 01/06/2019. Là một website hoạt động trong lĩnh vực đọc truyện tranh online. Say Truyện là nơi cho các nhóm dịch đăng truyện và tổng hợp các truyện từ nhiều nguồn trên Internet.