A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL

0 Bình luận

Lượt xem
40 Theo dõi

Đại khái là thanh niên nghèo vượt khó, tuy không được đào tạo bài bản nhưng lại có khả năng gánh team. có điều chết vì quả thưởng bonus. Main nhà ta được hồi sinh và cho một cơ hội thay đổi. Liệu main có khả năng lập Harem và trở thành quí sờ tộc để được sức mạnh thay đổi tương lai của mình 

Các chương

Chapter 178 168 views
Chapter 177 85 views
Chapter 176 76 views
Chapter 175 72 views
Chapter 174 77 views
Chapter 173 75 views
Chapter 172 374 views
Chapter 171 212 views
Chapter 170 212 views
Chapter 169 199 views
Chapter 168 215 views
Chapter 167 214 views
Chapter 166 322 views
Chapter 165 227 views
Chapter 164 241 views
Chapter 163 189 views
Chapter 162 190 views
Chapter 161 199 views
Chương 160 862 views
Chương 159 337 views
Chương 158 331 views
Chương 157 345 views
Chương 156 333 views
Chương 155 338 views
Chương 154 352 views
Chương 153 345 views
Chương 152 356 views
Chương 151 357 views
Chương 150 365 views
Chương 149 339 views
Chương 148 236 views
Chương 147 342 views
Chương 146 365 views
Chương 145 368 views
Chương 144 340 views
Chương 143 325 views
Chương 142 336 views
Chương 141 343 views
Chương 140 382 views
Chương 139 341 views
Chương 138 355 views
Chương 137 347 views
Chương 136 343 views
Chương 135 342 views
Chương 134 343 views
Chương 133 351 views
Chương 132 332 views
Chương 131 329 views
Chương 130 359 views
Chương 129 332 views
Chương 128 351 views
Chương 127 332 views
Chương 126 344 views
Chương 125 350 views
Chương 124 355 views
Chương 123 358 views
Chương 122 350 views
Chương 118 348 views
Chương 117 348 views
Chương 116 351 views
Chương 115 355 views
Chương 114 340 views
Chương 113 347 views
Chương 112 360 views
Chương 111 363 views
Chương 110 379 views
Chương 109 358 views
Chương 108 376 views
Chương 107 364 views
Chương 106 380 views
Chương 105 382 views
Chương 104 366 views
Chương 103 384 views
Chương 102 370 views
Chương 101 384 views
Chương 100 411 views
Chương 99 380 views
Chương 98 393 views
Chương 97 387 views
Chương 96 388 views
Chương 95 397 views
Chương 94 386 views
Chương 93 403 views
Chương 92 395 views
Chương 91 390 views
Chương 90 410 views
Chương 89 386 views
Chương 88 411 views
Chương 87 403 views
Chương 86 395 views
Chương 85 397 views
Chương 84 397 views
Chương 83 390 views
Chương 82 397 views
Chương 81 416 views
Chương 80 423 views
Chương 79 398 views
Chương 78 414 views
Chương 77 412 views
Chương 76 401 views
Chương 75 424 views
Chương 74 417 views
Chương 73 422 views
Chương 72 423 views
Chương 71 411 views
Chương 70 426 views
Chương 69 419 views
Chương 68 405 views
Chương 67 402 views
Chương 66 398 views
Chương 65 407 views
Chương 64 407 views
Chương 63 411 views
Chương 62 409 views
Chương 61 408 views
Chương 60 419 views
Chương 59 410 views
Chương 58 413 views
Chương 57 411 views
Chương 56 399 views
Chương 55 400 views
Chương 54 403 views
Chương 53 408 views
Chương 52 420 views
Chương 51 404 views
Chương 50 421 views
Chương 49 389 views
Chương 48 396 views
Chương 47 397 views
Chương 46 411 views
Chương 45 412 views
Chương 44 413 views
Chương 43 412 views
Chương 42 409 views
Chương 41 446 views
Chương 40 428 views
Chương 39 410 views
Chương 38 418 views
Chương 37 424 views
Chương 36 417 views
Chương 35 422 views
Chương 34 405 views
Chương 33 411 views
Chương 32 425 views
Chương 31 422 views
Chương 30 432 views
Chương 29 419 views
Chương 28 427 views
Chương 27 433 views
Chương 26 439 views
Chương 25 447 views
Chương 24 441 views
Chương 23 436 views
Chương 22 434 views
Chương 21 444 views
Chương 20 478 views
Chương 19 460 views
Chương 18 461 views
Chương 17 468 views
Chương 16 500 views
Chương 15 513 views
Chương 14 513 views
Chương 13 503 views
Chương 12 515 views
Chương 11 516 views
Chương 10 514 views
Chương 9 501 views
Chương 8 506 views
Chương 7 524 views
Chương 6 534 views
Chương 5 570 views
Chương 4 611 views
Chương 3 646 views
Chương 2 745 views
Chương 1 1229 views


Please Register or Login to comment!