QUYỀN BÁ THIÊN HẠ

0 Bình luận

Lượt xem
2 Theo dõi

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn…

Các chương

Chapter 273 24 views
Chapter 272 17 views
Chapter 271 20 views
Chương 270 20 views
Chương 269 22 views
Chapter 268 18 views
Chapter 267 10 views
Chapter 266 8 views
Chapter 265 11 views
Chapter 265 0 views
Chapter 264 14 views
Chapter 263 9 views
Chapter 262 6 views
Chapter 261 7 views
Chapter 260 9 views
Chapter 259 6 views
Chapter 258 6 views
Chapter 257 9 views
Chapter 256 8 views
Chapter 255 5 views
Chapter 254 6 views
Chapter 253 9 views
Chapter 252 8 views
Chapter 251 6 views
Chapter 250 5 views
Chapter 249 6 views
Chapter 248 8 views
Chapter 247 6 views
Chapter 246 5 views
Chapter 245 5 views
Chapter 244 5 views
Chapter 243 6 views
Chapter 242 9 views
Chapter 241 5 views
Chapter 240 5 views
Chapter 239 5 views
Chapter 238 5 views
Chapter 237 6 views
Chapter 236 6 views
Chapter 235 5 views
Chapter 234 6 views
Chapter 233 6 views
Chapter 232 7 views
Chapter 231 6 views
Chapter 230 7 views
Chapter 229 5 views
Chapter 228 11 views
Chapter 227 6 views
Chapter 226 8 views
Chapter 225 5 views
Chapter 224 6 views
Chapter 223 8 views
Chapter 222 13 views
Chapter 221 5 views
Chapter 220 6 views
Chapter 219 6 views
Chapter 218 21 views
Chapter 217 5 views
Chapter 216 9 views
Chapter 215 6 views
Chapter 214 5 views
Chapter 213 6 views
Chapter 212 6 views
Chapter 211 6 views
Chapter 210 5 views
Chapter 209 11 views
Chapter 208 5 views
Chapter 207 6 views
Chapter 206 6 views
Chapter 205 9 views
Chapter 204 6 views
Chapter 203 6 views
Chapter 202 11 views
Chapter 201 6 views
Chapter 200 5 views
Chapter 199 5 views
Chapter 198 6 views
Chapter 197 5 views
Chapter 196 6 views
Chapter 195 6 views
Chapter 194 6 views
Chapter 193 6 views
Chapter 192 7 views
Chapter 191 13 views
Chapter 190 7 views
Chapter 189 5 views
Chapter 188 6 views
Chapter 187 6 views
Chapter 186 6 views
Chapter 185 8 views
Chapter 184 5 views
Chapter 183 6 views
Chapter 182 7 views
Chapter 181 6 views
Chapter 180 5 views
Chapter 179 17 views
Chapter 178 7 views
Chapter 177 5 views
Chapter 176 5 views
Chapter 175 5 views
Chapter 174 11 views
Chapter 173 5 views
Chapter 172 5 views
Chapter 171 6 views
Chapter 170 6 views
Chapter 169 9 views
Chapter 168 5 views
Chapter 167 6 views
Chapter 166 9 views
Chapter 165 6 views
Chapter 164 6 views
Chapter 163 9 views
Chapter 162 6 views
Chapter 161 5 views
Chapter 160 6 views
Chapter 159 5 views
Chapter 158 5 views
Chapter 157 6 views
Chapter 156 5 views
Chapter 155 13 views
Chapter 154 5 views
Chapter 153 6 views
Chapter 152 5 views
Chapter 151 6 views
Chapter 150 8 views
Chapter 149 5 views
Chapter 148.5 5 views
Chapter 148 5 views
Chapter 147 5 views
Chapter 146 6 views
Chapter 145 6 views
Chapter 144 7 views
Chapter 143 5 views
Chapter 142 6 views
Chapter 141 7 views
Chapter 140 6 views
Chapter 139 5 views
Chapter 138 6 views
Chapter 137 5 views
Chapter 136 10 views
Chapter 135 5 views
Chapter 134 5 views
Chapter 133 5 views
Chapter 132.5 6 views
Chapter 132.4 5 views
Chapter 132.3 6 views
Chapter 132.2 6 views
Chapter 132.1 6 views
Chapter 132 5 views
Chapter 131.9 5 views
Chapter 131.8 6 views
Chapter 131.7 5 views
Chapter 131.6 4 views
Chapter 131.5 5 views
Chapter 131.4 5 views
Chapter 131.3 8 views
Chapter 131.2 8 views
Chapter 131.1 6 views
Chapter 131 8 views
Chapter 130 5 views
Chapter 129 6 views
Chapter 128 9 views
Chapter 127 5 views
Chapter 126 6 views
Chapter 125 8 views
Chapter 124 6 views
Chapter 123 5 views
Chapter 122 5 views
Chapter 121 5 views
Chapter 120 5 views
Chapter 119 5 views
Chapter 118 7 views
Chapter 117 6 views
Chapter 116 7 views
Chapter 115 8 views
Chapter 114 6 views
Chapter 113 10 views
Chapter 112 8 views
Chapter 111 5 views
Chapter 110 5 views
Chapter 109 6 views
Chapter 108 7 views
Chapter 107 5 views
Chapter 106 5 views
Chapter 105 5 views
Chapter 104 5 views
Chapter 103 8 views
Chapter 102 5 views
Chapter 101 6 views
Chapter 100 6 views
Chapter 99 7 views
Chapter 98 5 views
Chapter 97 5 views
Chapter 96 6 views
Chapter 95 7 views
Chapter 94 5 views
Chapter 93 6 views
Chapter 92 8 views
Chapter 91 6 views
Chapter 90 10 views
Chapter 89 5 views
Chapter 88 5 views
Chapter 87 8 views
Chapter 86 6 views
Chapter 85 5 views
Chapter 84 8 views
Chapter 83 5 views
Chapter 82 5 views
Chapter 81 6 views
Chapter 80 6 views
Chapter 79 5 views
Chapter 78 11 views
Chapter 77 8 views
Chapter 76 5 views
Chapter 75 6 views
Chapter 74 8 views
Chapter 73 8 views
Chapter 72 6 views
Chapter 71 5 views
Chapter 70 14 views
Chapter 69 6 views
Chapter 68 5 views
Chapter 67 6 views
Chapter 66 6 views
Chapter 65 5 views
Chapter 64 5 views
Chapter 63 5 views
Chapter 62 8 views
Chapter 61 6 views
Chapter 60 5 views
Chapter 59 7 views
Chapter 58 6 views
Chapter 57 5 views
Chapter 56 6 views
Chapter 55 7 views
Chapter 54 6 views
Chapter 53 13 views
Chapter 52 8 views
Chapter 51 6 views
Chapter 50 5 views
Chapter 49 6 views
Chapter 48 6 views
Chapter 47 6 views
Chapter 46 5 views
Chapter 45 5 views
Chapter 44 5 views
Chapter 43 5 views
Chapter 42 8 views
Chapter 41 5 views
Chapter 40 5 views
Chapter 39 6 views
Chapter 38 5 views
Chapter 37 7 views
Chapter 36 5 views
Chapter 35 8 views
Chapter 34 5 views
Chapter 33 6 views
Chapter 32 5 views
Chapter 31 11 views
Chapter 30 5 views
Chapter 29 6 views
Chapter 28 6 views
Chapter 27 6 views
Chapter 26 5 views
Chapter 25 4 views
Chapter 24 5 views
Chapter 23 5 views
Chapter 22 5 views
Chapter 21 6 views
Chapter 20 6 views
Chapter 19 5 views
Chapter 18 5 views
Chapter 17 6 views
Chapter 16 8 views
Chapter 15 6 views
Chapter 14 6 views
Chapter 13 5 views
Chapter 12 8 views
Chapter 11 10 views
Chapter 10 6 views
Chapter 9 9 views
Chapter 8 5 views
Chapter 7 7 views
Chapter 6 6 views
Chapter 5 8 views
Chapter 4 12 views
Chapter 3 14 views
Chapter 2 11 views
Chapter 1 23 views
Chapter 0 30 views


Please Register or Login to comment!