logo

1994 Lượt xem
48 Theo dõi

Truyện chưa có lịch ra cụ thể!
Vương Hoán- lính đánh thuê hàng đầu đã chết trong một lần thi hành nhiệm vụ, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã đến một thế giới kỳ lạ…

Danh sách chương

Chapter 146 36 views
Chapter 145 50 views
Chapter 144 44 views
Chapter 143 68 views
Chapter 142 89 views
Chapter 141 109 views
Chapter 140 95 views
Chapter 139 101 views
Chapter 138 106 views
Chapter 137 118 views
Chapter 136 129 views
Chapter 135 123 views
Chapter 134 123 views
Chapter 133 116 views
Chapter 133 0 views
Chapter 132 122 views
Chapter 131 118 views
Chapter 130 123 views
Chapter 129 129 views
Chapter 128 153 views
Chapter 127 125 views
Chapter 126 141 views
Chapter 125 127 views
Chapter 124 133 views
Chapter 123 124 views
Chapter 122 130 views
Chapter 121 135 views
Chapter 120 132 views
Chapter 119 131 views
Chapter 118 134 views
Chapter 117 140 views
Chapter 116 103 views
Chapter 115 134 views
Chapter 114 133 views
Chapter 113 135 views
Chapter 112 142 views
Chapter 111 146 views
Chapter 110 142 views
Chapter 109 141 views
Chapter 108 136 views
Chapter 107 124 views
Chapter 106 125 views
Chapter 105 153 views
Chapter 104 142 views
Chapter 103 130 views
Chapter 102 139 views
Chapter 101 155 views
Chapter 100 136 views
Chapter 99 148 views
Chapter 98 143 views
Chapter 97 157 views
Chapter 96 143 views
Chapter 95 154 views
Chapter 94 152 views
Chapter 93 161 views
Chapter 92 167 views
Chapter 91 149 views
Chapter 90 165 views
Chapter 89 161 views
Chapter 88 168 views
Chapter 87 174 views
Chapter 86 165 views
Chương 85 162 views
Chapter 84 169 views
Chapter 83 154 views
Chapter 82 164 views
Chapter 81 159 views
Chapter 80 178 views
Chapter 79 179 views
Chapter 78 171 views
Chapter 77 169 views
Chapter 76 156 views
Chapter 75 176 views
Chapter 74 173 views
Chapter 73 183 views
Chapter 72 165 views
Chapter 71 166 views
Chapter 70 181 views
Chapter 69 167 views
Chapter 68 171 views
Chapter 67 168 views
Chapter 66 172 views
Chapter 65 177 views
Chapter 64 187 views
Chapter 63 179 views
Chapter 62 176 views
Chapter 61 186 views
Chapter 60 179 views
Chapter 59 183 views
Chapter 58 186 views
Chapter 57 184 views
Chapter 56 178 views
Chapter 55 186 views
Chapter 54 186 views
Chapter 53 167 views
Chapter 52 182 views
Chapter 51 178 views
Chapter 50 188 views
Chapter 49 189 views
Chapter 48 174 views
Chapter 47 189 views
Chapter 46 182 views
Chapter 45 178 views
Chapter 44 190 views
Chapter 43 176 views
Chapter 42 175 views
Chapter 41 181 views
Chapter 40 189 views
Chapter 39 184 views
Chapter 38 214 views
Chapter 37 209 views
Chapter 36 192 views
Chapter 35 195 views
Chapter 34 199 views
Chapter 33 199 views
Chapter 32 190 views
Chapter 31 198 views
Chapter 30 198 views
Chapter 29 203 views
Chapter 28 202 views
Chapter 27 206 views
Chapter 26 209 views
Chapter 25 229 views
Chapter 24 234 views
Chapter 23 219 views
Chapter 22 213 views
Chapter 21 221 views
Chapter 20 226 views
Chapter 19 218 views
Chapter 18 217 views
Chapter 17 223 views
Chapter 16 224 views
Chapter 15 239 views
Chapter 14 230 views
Chapter 13 240 views
Chapter 12 233 views
Chapter 11 240 views
Chapter 10 232 views
Chapter 9 240 views
Chapter 8 243 views
Chapter 7 243 views
Chapter 6 254 views
Chapter 5 263 views
Chapter 4 283 views
Chapter 3 299 views
Chapter 2 403 views
Chapter 1 578 views

Bình LuậnLiên Hệ
Liên Hệ Quảng Cáo
Thắc mắc
Donate
Mono
0583842700
Viettel Pay
0583842700