TRÙNG SINH

0 Bình luận

Lượt xem
5 Theo dõi

Vương Hoán- lính đánh thuê hàng đầu đã chết trong một lần thi hành nhiệm vụ, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã đến một thế giới kỳ lạ…

Các chương

Chapter 98 11 views
Chapter 97 33 views
Chapter 96 13 views
Chapter 95 27 views
Chapter 94 22 views
Chapter 93 34 views
Chapter 92 29 views
Chapter 91 22 views
Chapter 90 25 views
Chapter 89 32 views
Chapter 88 35 views
Chapter 87 41 views
Chapter 86 40 views
Chương 85 40 views
Chapter 84 53 views
Chapter 83 32 views
Chapter 82 30 views
Chapter 81 29 views
Chapter 80 31 views
Chapter 79 35 views
Chapter 78 37 views
Chapter 77 32 views
Chapter 76 34 views
Chapter 75 34 views
Chapter 74 33 views
Chapter 73 38 views
Chapter 72 35 views
Chapter 71 38 views
Chapter 70 38 views
Chapter 69 36 views
Chapter 68 40 views
Chapter 67 38 views
Chapter 66 38 views
Chapter 65 41 views
Chapter 64 43 views
Chapter 63 43 views
Chapter 62 42 views
Chapter 61 44 views
Chapter 60 37 views
Chapter 59 42 views
Chapter 58 43 views
Chapter 57 39 views
Chapter 56 39 views
Chapter 55 41 views
Chapter 54 44 views
Chapter 53 38 views
Chapter 52 39 views
Chapter 51 37 views
Chapter 50 41 views
Chapter 49 41 views
Chapter 48 35 views
Chapter 47 40 views
Chapter 46 39 views
Chapter 45 37 views
Chapter 44 42 views
Chapter 43 38 views
Chapter 42 40 views
Chapter 41 39 views
Chapter 40 42 views
Chapter 39 44 views
Chapter 38 40 views
Chapter 37 47 views
Chapter 36 39 views
Chapter 35 39 views
Chapter 34 43 views
Chapter 33 46 views
Chapter 32 45 views
Chapter 31 43 views
Chapter 30 42 views
Chapter 29 42 views
Chapter 28 41 views
Chapter 27 46 views
Chapter 26 41 views
Chapter 25 51 views
Chapter 24 50 views
Chapter 23 49 views
Chapter 22 44 views
Chapter 21 48 views
Chapter 20 49 views
Chapter 19 46 views
Chapter 18 45 views
Chapter 17 49 views
Chapter 16 45 views
Chapter 15 46 views
Chapter 14 42 views
Chapter 13 48 views
Chapter 12 46 views
Chapter 11 47 views
Chapter 10 43 views
Chapter 9 49 views
Chapter 8 48 views
Chapter 7 49 views
Chapter 6 51 views
Chapter 5 46 views
Chapter 4 65 views
Chapter 3 61 views
Chapter 2 76 views
Chapter 1 100 views


Please Register or Login to comment!